Ph.D. Students

Xiangkun Shen (2015-2019). First position: Yahoo! Research.

Fatemeh Navidi (2015-2020). First position: U. Chicago (postdoc).

Miao Yu (co-advised with Siqian Shen, 2016-2020). First position: Ford Motor Company.

Rohan Ghuge (2018-2023). First position: Georgia Tech (postdoc).

Rayen Tan (2022-present).

M.S. Students

Miao Yu (2015), Haofan Zhang (2016), Adetee Sharma (2017), Pushpendra Singh (2019), Bin Yao (2020), Yinghan Chang (2020), Lily Wang (2021), Joseph Cherukera (2022)

Undergraduate Students

Joseph Kwon (2018), Harsh Parekh (2018), Ansh Nagda (2018), Michelle Chen (2018), Tarek Bsat (2019), Yansheng Xiong (2020), Sam Zayko (2021), Zihong Yi (2021), Yash Podar (2022), Jinxuan Pan (2022), Yubing Cui (2022), Alex Xu (2023)